ISIKUANDMETE KAITSE PÕHIMÕTTED


Käesolevates isikuandmete kaitse põhimõtetes (edaspidi: põhimõtted või käesolev poliitika) selgitame, kuidas meie ehk Husse frantsiisivõrgustik (nagu on määratletud Husse frantsiisivõrgustiku isikuandmete jagamise lepingus (edaspidi: andmete jagamise leping)) (edaspidi: Husse võrgustik) kogume ja töötleme sinu isikuandmeid, samuti selgitame sinu isikuandmete töötlemise õiguslikku alust ja eesmärki ning seda, kellega sinu isikuandmeid jagame, kuidas neid kaitseme, milliseid valikuid saad teha ja milliseid õigusi saad oma isikuandmetega seoses kasutada.

 

Käesolevad põhimõtted kehtivad isikuandmete töötlemise suhtes ainult siis, kui töötlemine toimub andmete jagamise lepingus sätestatud tingimustel, st kui sinu isikuandmeid jagatakse ja töödeldakse Husse võrgustiku liikmete vahel ühtse andmebaasi osana.

 

Lisaks käesolevatele põhimõtetele võivad sinu isikuandmete töötlemist reguleerida (ja/või seda selgitada) Husse võrgustiku liikmete enda eeskirjad või muud juriidilised dokumendid, mis tehakse sulle kättesaadavaks Husse võrgustiku liikmete veebisaitidel ja/või muul kujul.

 

Lisaks käesolevatele põhimõtetele on kõigil Husse võrgustiku liikmetel alati kohustus järgida ka enda riigis kehtivaid andmekaitseseadusi.

 

Käesolevates põhimõtetes suurtähtedega kirjutatud sõnadel on neile käesolevates põhimõtetes või andmete jagamise lepingus omistatud tähendus.

 

1. SINU ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EEST VASTUTAVAD HUSSE VÕRGUSTIKU LIIKMED JA NENDE KONTAKTANDMED

 1. Trademark Service LE AB 556621-8102
Rökubbsgatan 6 nb
115 59 Stockholm, Rootsi
(edaspidi: Husse)

 

2. Pet Nutrition OÜ,
16875195, Tatari tn 64, 10134 Tallinn, Eesti;
info@husse.ee, +372 5555 0725

 

Nii Husse kui ka teised Husse võrgustiku liikmed, kellel on juurdepääs sinu isikuandmetele, tegutsevad sinu isikuandmete vastutavate töötlejatena.2. ANDMEKAITSEAMETNIKU KONTAKTANDMED

Husse on määranud andmekaitseametniku (edaspidi: andmekaitseametnik), kes tegutseb kõigi Husse võrgustiku liikmete nimel, kui need liikmed andmete jagamise lepingu alusel isikuandmeid töötlevad ja käitlevad. Kui Husse võrgustiku liige töötleb andmete jagamise lepingus sätestatud tingimuste alusel sinu isikuandmeid, võid küsimustega pöörduda andmekaitseametniku poole.

 

Andmekaitseametniku kontaktandmed:

Nimi: JK Group d.o.o.

Aadress: Stegne 27, 1000 Ljubljana, Slovenia

E-post: dpo@husse.com

Telefon: +386 590 91 794 (kell 9:00 kuni 17:00, CET)

 

Andmekaitseametniku poole võib pöörduda inglise keeles


3. MILLISEID ISIKUANDMEID HUSSE VÕRGUSTIKU LIIKMED KOGUVAD JA TÖÖTLEVAD

Husse võrgustiku liikmed jagavad ja kontrollivad ühiselt järgmisi isikuandmeid:

A. Põhiteave ja kontaktandmed:

 • Täisnimi
 • E-post
 • Telefon
 • Tänav
 • Linn
 • Postiindeks
 • Riik
 • IP-aadres
 • Varasemate tellimuste ajalugu ja tellitud toodete loetelu koos järgnevaga:
  • Kliendi kommentaar tellimusel
  • Makseandmed sõltuvalt makse töötlejast
  • Tarneinfo
   • Saaja täisnimi
   • Tarneaadress
   • Sinu tegevus Husse veebisaitidel (veebisait, soovinimekiri, toodete võrdlus, ostukorv).

 

B. Kui oled andmeid esitanud, võivad Husse võrgustiku liikmed vahel ka järgmisi isikuandmeid töödelda:

 • Koera/kassi/hobuse omanik (ei ole kohustuslik)
 • Sünniaeg
 • Sugu
 • Tootearvustused
 • Tootesildid

 

Lisaks käesoleva punkti 3 kahes esimeses lõigus loetletud isikuandmetele võimaldab Husse oma võrgustiku liikmetel andmebaasis säilitada ja töödelda ka täiendavaid (isiklikke) andmeid. Käesolevate põhimõtete sätted kehtivad ka selliste andmete suhtes. Husse pakub sellistele andmetele juurdepääsuks ja nende töötlemiseks ainult salvestusruumi ja tarkvara ning Hussel ei ole selliste andmete vastu oma huvi. Husse ei vastuta Husse võrgustiku liikmete poolt selliste andmete kogumise, töötlemise ja säilitamise eest. Husse võrgustiku liikmete poolt selliste andmete töötlemine peab alati olema kooskõlas Husse võrgustiku liikme territooriumil kehtivate isikuandmete kaitse seadustega.

 

Lisateavet käesoleva punkti 3 eelmises lõigus kirjeldatud töötlemistoimingute kohta saad oma territooriumil asuva andmekaitseametniku või Husse võrgustiku liikmega ühendust võttes siin.

 

4. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIKUD ALUSED

Sinu isikuandmeid, millele käesolevad põhimõtted kehtivad, töödeldakse ainult järgmistel juhtudel:

 • töötlemine on vajalik sinu ja Husse võrgustiku vahelise lepingu täitmiseks või sinu taotlusel enne lepingu sõlmimist vajalike meetmete võtmiseks; see kehtib artikli 3 esimese lõigu punktis A loetletud isikuandmete kohta, kui allpool ei ole sätestatud teisiti;
 • töötlemine on nõutav seadusega; see kehtib artikli 3 esimese lõigu punktis A loetletud isikuandmete kohta, kui allpool ei ole sätestatud teisiti;
 • sellise töötlemisega teenib Husse võrgustik oma õigustatud huvi, mida ei kaalu üles sinu õigus eraelu puutumatusele; see kehtib artikli 3 esimese lõigu punktis A real „Sinu tegevused” loetletud isikuandmete kohta;
 • oled andnud meile oma nõusoleku töötlemiseks; see kehtib artikli 3 esimese lõigu punktis B loetletud isikuandmete kohta. Kahtluse vältimiseks märgime ära, et sul on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta.

 

Igal juhul on iga Husse võrgustiku liige kohustatud töötlema sinu isikuandmeid õiglaselt ja seadusjärgselt ning vastavalt andmete jagamise lepingule.

5. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID

Artikli 3 esimese lõigu punktis A loetletud isikuandmete (välja arvatud artikli 3 esimese lõigu punktis A real „Sinu tegevused“ loetletud isikuandmete) töötlemise eesmärk on:

 • sinu poolt Husse võrgustikule esitatud tellimuse täitmine;
 • ostetud kaupade kohta arvete väljastamine;
 • ostetud kaupade tarnimine märgitud aadressile;
 • sinuga suhtlemine seoses esitatud tellimuste, tarnete, tagastamiste ja maksetega;
 • garantii- ja/või tootevastutuse nõuete ja taotluste käsitlemine, sealhulgas kohtutes või muudes organites;

 

Artikli 3 esimese lõigu punkti A real „Sinu tegevused“ ja artikli 3 esimese lõigu punkti B all loetletud isikuandmete töötlemise eesmärk on:

 • analüüsida Husse võrgustiku liikmete veebisaitide kasutamise statistikat;
 • aidata Husse võrgustikul paremini mõista sinu vajadusi ja ootusi, mis on seotud Husse võrgustiku liikmete veebisaitide ja Husse võrgustiku pakutavate kaupadega;
 • mõõta sinu rahulolu ja saata sulle küsimustikke.

 

6. KELLEL ON JUURDEPÄÄS SINU ISIKUANDMETELE JA MILLISTEL TINGIMUSTEL

Hussel on igal ajal juurdepääs kõigile isikuandmetele, millele käesolevad põhimõtted kehtivad, ja õigus neid töödelda.

 

Sinu isikuandmetele on juurdepääs ja neid saavad töödelda ainult sinu territooriumil asuvad põhifrantsiisivõtjad.

 

Sinu isikuandmetele on juurdepääs ja neid saavad töödelda ainult sinu territooriumil asuvad frantsiisivõtjad, edasimüüjad, VDI-d ja partnerid.

 

Kõik käesoleva punkti 6 eelmistes lõikudes loetletud üksused võivad sinu isikuandmeid töödelda ainult range teadmisvajaduse alusel.

 

Igal juhul ei ole Hussel juurdepääsu põhifrantsiisivõtjate enda tarkvararakendustele ja andmebaasidele (mida Husse ei paku), näiteks CRM-ile või müügirakendustele, ega nendes töödeldavatele isikuandmetele. Selliste andmete töötlemine ei kuulu käesolevate põhimõtete reguleerimisalasse.


7. KUI KAUA SINU ISIKUANDMEID SÄILITATAKSE JA MIS JUHTUB PÄRAST SEDA

Sinu isikuandmeid säilitatakse ainult seni, kuni see on vajalik töötlemise eesmärgi täitmiseks.

 

Punkti 3 esimese lõigu punktis A loetletud isikuandmeid (välja arvatud punkti 3 esimese lõigu punkti A real „Sinu tegevused“ loetletud isikuandmeid) säilitatakse vastavalt Husse võrgustiku liikmete vastavatele nõuetele seoses aegumistähtaegadega nende vastavatel territooriumidel. Üldjuhul säilitatakse isikuandmeid kuni aegumistähtaegade möödumiseni. Mõningaid isikuandmeid võib säilitada seadusega ette nähtud aja jooksul (nt väljastatud arvetele trükitud isikuandmed).

 

Kui liige kaotab Husse võrgustiku liikme staatuse, on ta kohustatud lõpetama kõigi isikuandmete töötlemise ja säilitamise ning tagastama andmed Husse võrgustikule põhjendamatu viivituseta ja kustutama või hävitama kõik selliste andmete koopiad. Samuti tuleb veenduda, et sama teevad selle liikme isikuandmete töötlejad ja et sellise liikme juurdepääs ühtsele andmebaasile blokeeritakse automaatselt.

 

Olenemata eelmisest lõigust võib Husse võrgustiku liikme staatuse kaotanud isik säilitada isikuandmeid vastavalt enda territooriumil kehtivatele seadusjärgsetele säilitamistähtaegadele või eesmärgiga võtta sinuga ühendust või sinuga suhelda seoses oma õiguslike või lepinguliste kohustustega (nt garantii või tootevastutus).


8. ISIKUANDMETE EDASTAMINE LIIKMETE VAHEL; VOLITATUD TÖÖTLEJAD

Kui Husse võrgustiku liige kaotab oma liikmestaatuse, edastatakse sinu isikuandmed, mida vastav liige eelnevalt töötles, uuele sinu territooriumi Husse võrgustiku liikmele

 

Sind teavitatakse sinu esimeses lõigus toodud isikuandmete edastamisest Husse veebisaidi kaudu ja/või teeb seda Husse võrgustiku uus liige sinuga esmakordsel kontaktil ja/või digitaalsel kujul (nt e-post, teade uue Husse võrgustiku liikme veebisaidil) ja/või kauba kojutoimetamise korral paberkandjal. Sul on võimalus loobuda uuele Husse võrgustiku liikmele sellisest isikuandmete edastamisest.

 

Husse kasutab järgmisi isikuandmete töötlejaid, kellel on juurdepääs isikuandmetele:

 • ühtset andmebaasi haldav ja toetav ettevõte;
 • veebimajutust (serverimajutust) pakkuv ettevõte;

 

muud Husse võrgustiku liikmed võivad kasutada enda isikuandmete töötlejaid. Sellised edastamised ei kuulu käesolevate põhimõtete kohaldamisala alla. Palun konsulteeri oma territooriumil asuva Husse võrgustiku liikmega.

 

Isikuandmeid edastatakse või avalikustatakse Husse võrgustiku liikmete vahel ainult asjakohaste tehniliste meetodite ja toimingute abil, mille eesmärk on kaitsta isikuandmeid kadumise, volitamata muutmise või volitamata avalikustamise või töötlemise eest.


9. SINU ÕIGUSED SEOSES SINU ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEGA

Andmete jagamise lepingu alusel töödeldavate isikuandmetega seoses võid esitada mis tahes küsimusi või päringuid:

 • Hussele või Husse võrgustiku andmekaitseametnikule või
 • ükskõik millisele Husse võrgustiku liikmele.

 

Sul on järgmised õigused:

 • Õigus igal ajal:
  • küsida kinnitust selle kohta, kas sinu isikuandmeid töödeldakse;
  • küsida juurdepääsu isikuandmetele ja järgmisele teabele: töötlemise eesmärk; isikuandmete liik; kasutajad või kasutajate kategooriad, kellele isikuandmeid on avaldatud või avaldatakse, eelkõige kasutajad kolmandates riikides või rahvusvahelistes organisatsioonides; isikuandmete säilitamise eeldatav aeg või kui seda ei ole võimalik kindlaks määrata, siis selle aja määramise kriteeriumid; automatiseeritud otsuste tegemine, sealhulgas profiilide modelleerimine ja selle põhjus, samuti sellise töötlemise põhjus ja prognoositavad tagajärjed sinu jaoks;
  • küsida ühte tasuta koopiat oma isikuandmetest sinu valitud vormis (kui päring esitatakse elektrooniliste sidevahendite abil ja sa ei küsi muud, esitatakse koopia sulle elektroonilisel kujul); sinu küsitud lisakoopiate eest võidakse sinult küsida mõistlikku vahendustasu, arvestades kulusid;
  • nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist;
  • nõuda töötlemise piiramist, kui:
   • vaidlustad isikuandmete õigsuse, siis ajavahemikuks, mis on vajalik isikuandmete õigsuse kontrollimiseks;
   • töötlemine on ebaseaduslik ja oled isikuandmete kustutamise vastu ning taotled selle asemel nende kasutamise piiramist;
   • isikuandmeid ei ole töötlemise eesmärgil enam tarvis, kuid sul on neid tarvis õigusnõuete esitamiseks, jõustamiseks või kaitsmiseks;
  • nõuda kõigi isikuandmete kustutamist (õigus olla unustatud) tingimusel, et isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 17 sätestatud tingimused on täidetud, ja eelkõige siis, kui võtad tagasi isikuandmete kasutamiseks antud nõusoleku;
  • saada oma isikuandmete koopia üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus, samuti õigus edastada need isikuandmed teisele vastutavale töötlejale;
  • isikuandmete otseturunduse eesmärgil kasutamine, sealhulgas profiilide loomine lõpetada;
  • mitte lubada enda suhtes langetada otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlemisel, sealhulgas profiilide loomisel, millel on sulle õiguslikud tagajärjed või mis mõjutab sind sarnasel viisil, tingimusel, et isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 22 sätestatud tingimused on täidetud.

 

Kõiki ühtsesse andmebaasi salvestatud isikuandmeid võib ja saab vajadusel ainult anonümiseerida, mitte kustutada.

Husse kliendid on rahul!

 

Lola

Lola on nüüd 4 ja pool aastat vana ning oleme väga õnnelikud, et avastasime Husse, kui ta oli veel noor kutsikas. Pärast mitmeid teisi kvaliteetbrände proovimist oli tal kannatusi maohaiguste all, kuid kui ta üle läks Hussele, kadusid kõik sümptomid.

Belka

Belka armastab Husse kassitoitu! Pärast selle kasutamist on ta energilisem ja tema karvkate on säravam. Seedeprobleemid on kadunud ning ta sööb seda hea isuga. Suur tänu teile, Husse, meie kassi eest hoolitsemise eest!

Me meeldime neile:

Liitu meiega!

Ühinege Husse partnerprogrammiga, et tagada lemmikloomadele tipptasemel toit ja heaolu, teenides samal ajal lisatulu!

Tee meiega koostööd

Husse – Rootsi toit koertele, kassidele ja hobustele

Husse on Rootsi toidutootja, kellel on koertele, kassidele ja hobustele toidu tootmisel üle 30 aasta kogemusi. Husse põhieesmärk on tagada loomadele tervislik elu. Kõik Husse toidud, maiused ja toidulisandid on valmistatud ainult kõrgeima kvaliteediga hoolikalt valitud koostisosadest. Kõik tooted valmivad traditsiooniliste Skandinaavia retseptide põhjal ja tootmisliinidel toimub pidev veterinaarkontroll. Lisaks kvaliteetsetele toodetele tähendab see ka kvaliteetset teenust. Husse edasimüüjad on saanud põhjaliku loomatoitude alase väljaõppe ja aitavad sul hea meelega leida sinu koerale, kassile või hobusele sobiva toidu. Husse tooted ei ole saadaval kauplustes – tarnime need kliendile otse tehasest, et pakkuda kõrgeima kvaliteediga tooteid konkurentsivõimelise hinnaga. Husse toitu saab alati koju tellida.

Kõik sinu lemmikule vajalik ühes kohas koos

Husse pakub kõike, mida sinu lemmik vajab. Meie kuivtoidud sobivad väga hästi koerte ja kasside põhitoiduks – kuivtoidu koostis on heas tasakaalus ning täidab erineva suurusega ja erinevates eluetappides olevate loomade vajadused. Meil on tooteid kutsikatele ja kassipoegadele ning täiskasvanud ja küpses eas koertele ja kassidele. Sinu koer või kass vajab eritoitu? Meie pakume eritoitu tundliku seedesüsteemi ja toiduallergiatega loomadele, steriliseeritud või kastreeritud loomadele ning ka neile, kel kipub ülekaalu kogunema. Otsid oma koerale või kassile mänguasju? Husse mänguasjad on valmistatud kvaliteetsetest vastupidavatest materjalidest ja pakuvad pikaks ajaks meelelahutust. Maitsvate maiuste abil saad oma koera, kassi või hobuse menüü mitmekesisemaks muuta. Maiused on maitsev täiendus looma toidule ja sobivad ka õpetamise ajal tema premeerimiseks. Vajad tooteid oma lemmiku hooldamiseks? Meilt leiad šampoonid, hooldustooted, õlid ja losjoonid, mis aitavad hoida sinu koera, kassi või hobuse ilusat ja tervislikku välimust.